Burg. Backxlaan 175, 7711 AD Nieuwleusen 0529 - 48 43 75 helios@heliosnieuwleusen.nl

Onze algemene voorwaarden

Onderstaand vind je de algemene voorwaarden van Helios.

 Artikel 1: definities

1.1 Actie: de aanbieding aan het (potentiële) lid. Contract duur en prijs wijken af van de standaard aanbiedingen van Helios.

1.2 Storno kosten: een bedrag welke wordt gerekend bij een niet tijdige betaling.

1.3 Afwezigheid: het niet kunnen sporten om welke reden dan ook.

1.4 Contributie: het bedrag van het lidmaatschap dat per maand, per jaar of per keer betaald moet worden voor leden die zich hebben ingeschreven.

1.5 Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) van 12 jaar of ouder.

1.6 Financieel verantwoordelijke: natuurlijk persoon, welke financieel verantwoordelijk is voor de contributie.

1.7 Inschrijfkosten: inschrijfgeld wat wordt berekend bij een inschrijving.

1.8 Lidmaatschap: het abonnement welke de deelnemer aangaat.

1.9 Lockers en kleedkamers: kluisje en kleedkamer waar het lid zijn eigendom kan opbergen.

1.10 Opzegtermijn: één volledige incasso periode van een maand

 

Artikel 2: aanmelding

2.1 Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (man/vrouw) van 12 jaar of ouder, die dit lidmaatschap aangaat met Helios.

2.2 Aanmelding voor een lidmaatschap bij Helios, geschiedt door het online inschrijfformulier van Helios volledig in te vullen. Hij/zij is daarna officieel lid geworden.

2.3 Na aanmelding kan het lid direct komen sporten bij Helios.

 

Artikel 3: Toegang- en persoonsgegevens

3.1 Als het lid zich heeft ingeschreven, worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie en de daarbijbehorende programma’s voor de verwerking hiervan.

3.2 Door aanmelding bij Helios via inschrijving online, machtigt de deelnemer Helios om de contributie d.m.v. automatische incasso per maand te incasseren voor leden die zich hebben ingeschreven.

3.3 Na ontvangst van de betaling heeft het lid recht op toegang tot Helios.

3.4 De toegang zal door middel van een pasjes scan bij de entree van Helios worden gecontroleerd.

3.5 De gegevens van deze scan zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden, dan voor het toekennen van de toegang tot Helios.

3.6 Persoonlijke gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.

3.7 Helios is gerechtigd de verstrekte gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

3.8 Bij verlies, diefstal, beschadiging of anderszins in het ongerede raken van de door Helios aan het lid verstrekte pas, kan een vervangende pas tegen betaling van €3,50 worden verkregen.

3.9 De pas is strikt persoonlijk en dient tevens als toegangsbewijs.

3.10 Ieder lid krijgt een Helios-pasje bij inschrijving.

3.11 Bij het toekennen van toegang tot Helios wordt een afbeelding van het desbetreffende lid visueel afgebeeld tijdens het scannen van de pas. Helios kan niet uitsluiten dat de desbetreffende afbeelding, bedoeld voor de baliemedewerker, tijdens het scannen van de pas zichtbaar is voor omstanders.

 

Artikel 4: Lidmaatschap, termijn en betaling

4.1 Het lidmaatschap wordt officieel aangegaan vanaf de datum van inschrijving voor een onbepaalde- of bepaalde tijd (afhankelijk van de abonnementsvorm), met een minimum van twee volledige incasso periodes.

4.2 Met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor leden die zich binnen datzelfde jaar hebben ingeschreven en gebruikmaken van een maandabonnement. Leden die gebruik maken van een jaarabonnement zitten vast aan dit volledige kalenderjaar en kunnen na dit jaar per maand opzeggen. Contracten met een bepaalde tijd worden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, hierbij zullen de abonnementskosten worden aangepast aan de hoogte van de abonnementsvorm. (Bijvoorbeeld: een abonnement van één jaar wordt aan het einde van de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, het betreffende abonnement is vanaf die datum een Flexibel abonnement)

4.3 Zelf inschrijven zonder toestemming kan vanaf 18 jaar. Personen jonger dan 18 jaar dienen toestemming te krijgen van een ouder en/of verzorger om lid te worden.

4.4 Zelf inschrijven zonder toestemming is niet mogelijk. Ouders en/of verzorgers dienen altijd toestemming te geven.

4.5 Wanneer de deelnemer start in een gratis actieperiode, dan gaat de ingangsdatum pas in op de 1e van de daarop volgende betalende incasso periode na verloop van de actieperiode.

4.6 De hoogte van de contributie is vermeld op het online inschrijfformulier.

4.7 Betaling van het lidmaatschap geschiedt per maand (ook per jaar mogelijk indien dit door het lid wordt aangegeven) via automatische incasso.

4.8 Het lid dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de contributie. Wanneer de contributie niet of niet tijdig aan Helios is voldaan, zijn wij genoodzaakt €5,00 storno kosten per stornering in rekening te brengen.

4.9 In geval van niet (tijdige) betaling is het lid automatisch in gebreke, zonder dat enige aanmaning dan wel ingebrekestelling noodzakelijk is. Helios bepaald per incident bij welke termijn wordt overgegaan tot ontbinding.

4.10 Bij een jaarabonnement is 50% van het volledig resterende bedrag als totale vordering ineens opeisbaar. De daarna ontstane buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van het lid en bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum bedrag van €40,00.

4.11 Toegang tot Helios is bij niet tijdige betaling niet mogelijk.

 

Artikel 5: Tarieven, doorbetaling lidmaatschap, acties, algemene voorwaarden

5.1 Helios behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigingen of aan te vullen.

5.2 Bij wijzigingen wordt een deelnemer/lid op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW.

5.3 Helios informeert een deelnemer/lid minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden. Mocht een deelnemer/lid de overeenkomst willen opzeggen naar aanleiding van de aangebrachte wijzigingen in de voorwaarden, dient hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum te doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door een deelnemer/lid in.

5.4 Tevens behoudt zij zich het recht voor haar prijzen en tarieven van abonnementen en aanvullingen te indexeren en/of te wijzigen.

5.5 Helios maakt eventuele prijsverhogingen één maand voorafgaand genoegzaam bekend.

5.6 Prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals btw-verhoging, kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

5.7 Helios mag haar tarieven een keer per jaar, per 1 januari, verhogen met maximaal 5%. Indien gebruik wordt gemaakt van de verhoging vanuit Helios geeft dat deelnemers/leden niet het recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%.

5.8 Voor acties en/of speciale aanbiedingen zijn de voorwaarden na te vragen in de Helios vestigingen of via onze klantenservice.

5.9 Aan acties en/of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

5.10 De actieperiodes worden altijd voorafgaand aan het abonnement toegepast tenzij anders is aangegeven. Actieperiodes vallen buiten de contractsduur.

5.11 Er kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van de contributie of andere bedragen.

5.12 Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft niet het recht op enige vermindering daarvan.

 

Artikel 6: Omzetting/opzegging

6.1 Omzetting is alleen mogelijk op het moment dat het jaarabonnement afloopt tenzij het een upgrade van het abonnement betreft.

6.2 Bij een upgrade en/of omzetting van een abonnement gaat de startdatum per direct in. Vanaf dat moment start je nieuwe abonnementstermijn.

6.3 Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, dient persoonlijk te geschieden middels een mail gericht aan Helios.

6.4 Tussentijdse opzegging/pauzeren van een lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien:

– Je een maandabonnement hebt en een zomerstop wilt inlassen. Dit betreft de periode juli t/m augustus (maximaal 2 maanden).

– Een deelnemer/lid geen gebruik meer kan maken van de afgenomen diensten als gevolg van een blessure of ziekte. 

6.5 Helios behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de medewerkers of manager, een lidmaatschap te beëindigen.

 

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

7.1 Het gebruik maken van de faciliteiten van en het deelnemen aan activiteiten van Helios is geheel voor eigen risico van het lid.

7.2 Helios aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van een deelnemer/lid. Wel biedt Helios gratis lockers aan om schade, verlies of diefstal van eigendommen zoveel mogelijk te beperken.

7.3 Helios aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van jouw voertuig of ander vervoermiddel als gevolg van parkeren op het terrein van Helios.

7.4 Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Helios, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

 

Artikel 8: Klachtenbehandeling

8.1 In geval van klachten kan het lid altijd terecht via ons contactformulier op de website of via mail en telefoon.

8.2 Wij vragen hierbij het lid zijn/haar NAW-gegevens te vermelden en de omschrijving van de klacht. Helios zal zorgdragen voor een goede afwikkeling van de toegezonden klacht.

 

Artikel 9: Slot

9.1 Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Helios en hiernaar te handelen.

9.2 Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

9.3 De algemene voorwaarden en de huisregels van Helios staan op de website.

Algemene Voorwaarden Helios sport & performance.

Versie actief per 10-09-2022